1. Advocatenkantoor Franken is de eenmanszaak van mr. H.S. Franken. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51134683.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen, die aan Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken worden verstrekt.
 3. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand, nadat deze door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken is aanvaard en de door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken aan de opdrachtgever gezonden opdrachtbevestiging ondertekend is geretourneerd. De opdracht kan pas aanvaard worden nadat de opdrachtgever een kopie van een legitimatiebewijs, voorzien van BSN-nummer heeft verstrekt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die voor Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken werkzaam zijn.
 5. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken.
 6. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 7. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken en – indien deze zich mocht voordoen – van al degenen die voor Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ieder vorderingsrecht vervalt twaalf (12) maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn en in ieder geval vijf (5) jaar na de datum van de laatste declaratie. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens een opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken aan een opdrachtgever verleende dienst.
 8. Door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. Overleg met de opdrachtgever wordt niet gevoerd over de inschakeling van deurwaarders en koeriers. Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever beperken, gaat Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken er vanuit en bevestigt Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken hierbij dat alle aan Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken en degenen die voor Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.
 9. Tenzij anders overeengekomen, zal Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken vast te stellen uurtarieven. Voor reis- en wachttijd zal drie/vierde (3/4) deel van het uurtarief in rekening worden gebracht. Voor zover door de Nederlandse Orde van Advocaten regels zijn of worden vastgesteld met betrekking tot de honorering van werkzaamheden, zullen deze in acht worden genomen. Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt. De opdrachtgever aanvaardt dat in een dergelijk geval Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken met de uitvoering van de opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste openstaande declaratie.
 10. Door Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken ten behoeve van de opdrachtgever betaalde belaste of onbelaste verschotten zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Belaste en onbelaste verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels van de Kamer van Koophandel, kosten van uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie en dergelijke). Pas na voldoening van griffierecht zal de zaak bij de Rechtbank worden aangebracht dan wel het verzoekschrift worden ingediend. Advocatenkantoor Franken is niet aansprakelijk indien opdrachtgever de verschuldigde griffiegelden niet tijdig en volledig betaalt en Advocatenkantoor Franken de zaak om die reden niet heeft aangebracht dan wel het verzoekschrift niet heeft ingediend.
 11. Ter dekking van algemene, niet nader te specificeren kantoorkosten (zoals porti, telefoonkosten, faxkosten en kopieerkosten, en dergelijke) zal een vergoeding van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht.
 12. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand zal de declaratie zijn beperkt tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing alsmede op grond van voormeld systeem voor rekening van de opdrachtgever komen. Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken zal de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand verzorgen. Indien echter de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen evenals indien een verstrekte toevoeging achteraf wordt ingetrokken, bijvoorbeeld als een behoorlijk financieel resultaat wordt behaald, zullen achteraf alsnog aan de opdrachtgever het honorarium op basis van het dan geldende uurtarief en de verschotten worden gedeclareerd.
 13. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden in principe maandelijks achteraf en bij de afwikkeling van de betreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 14. Tenzij anders op de declaratie vermeld, bedraagt de betalingstermijn veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Dit is een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83a BW. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch en van rechtswege in verzuim en is Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken gerechtigd over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, gerekend vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van de algehele voldoening. Betaling aan Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken mag niet worden opgeschort en/of verrekend. Tevens zal Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken gerechtigd haar werkzaamheden in alle lopende zaken op te schorten.
 15. Indien de opdrachtgever in verzuim is en incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zullen (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,–.
 16. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Advocatenkantoor Franken en/of H.S. Franken haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 17. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende tenminste zeven (7) jaar wordt bewaard. Na deze termijn staat het Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken vrij het dossier te vernietigen.
 18. Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
 19. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Franken en/of mr. H.S. Franken is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld.

  Zoetermeer, 18 augustus 2014